Algemene Voorwaarden Klein Juweeltje versie 2022

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Klein Juweeltje;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Klein Juweeltje in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat Klein Juweeltje ter beschikking stelt en een consument kan invullen als hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Klein Juweeltje georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Klein Juweeltje gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden (verder te noemen voorwaarden) van Klein Juweeltje:

De Schoevert 17

5861DC Wanssum Nederland

T (061) 941-9737

E info@kleinjuweeltje.nl

W www.kleinjuweeltje.nl

KVK 85393940

BTW nummer NL004089354B15

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Klein Juweeltje en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Klein Juweeltje en consument.
 2. De tekst van deze voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument ter beschikking voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.
 3. Als een bepaling in deze voorwaarden op enig moment geheel of deels nietig is of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 4. Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, moeten worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een bepaling van de voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.


Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. Klein Juweeltje is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Omdat de edelstenen uniek zijn, ziet een armbandje er nooit helemaal precies uit zoals op de afbeelding. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Klein Juweeltje niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft onder meer de
 4. de prijs inclusief belastingen en eventuele kosten van verzending;
 5. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 6. het van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 7. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 8. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Klein Juweeltje de prijs garandeert;
 9. of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja hoe deze voor de consument te raadplegen is;

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Klein Juweeltje onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door Klein Juweeltje is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Klein Juweeltje passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 4. Klein Juweeltje zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verschaffen: het bezoekadres van de vestiging van Klein Juweeltje waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende (onderdelen van) producten.

 Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Klein Juweeltje retourneren, conform de door Klein Juweeltje verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht moet hij dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar maken aan Klein Juweeltje. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Als de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Klein Juweeltje heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Als de consument een bedrag betaald heeft, zal Klein Juweeltje dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 3. Terugbetaling geschiedt via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 5. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Klein Juweeltje niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt; dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.


Artikel 7 – De prijs en betaling

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van zulke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij zulke fouten is Klein Juweeltje niet verplicht het product voor de foutieve prijs te leveren.
 4. Betaling vindt plaats aan het einde van het bestelproces.

 

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

 1. Klein Juweeltje staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Als overeengekomen staat Klein Juweeltje er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Door Klein Juweeltje verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Klein Juweeltje kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan Klein Juweeltje schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Klein Juweeltje bedraagt een jaar. De garantie geldt niet als:
 5. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 6. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Klein Juweeltje en/of op de verpakking behandeld zijn;
 7. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Klein Juweeltje neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Klein Juweeltje kenbaar heeft gemaakt.
 3. Klein Juweeltje voert geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uit, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Klein Juweeltje het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Klein Juweeltje overleggen met de consument om desgewenst een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Klein Juweeltje tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Klein Juweeltje bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

Artikel 10 – Klachten/geschillen

 1. Bent u niet tevreden? Neem zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op om tot een oplossing te komen.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat ze zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling op te lossen.
 3. Op overeenkomsten tussen Klein Juweeltje en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Filters

Prijs
Prijs - slider
1060
Voor wie?
Voor wie?
Categorieën
Categorieën

Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij en een aantal geselecteerde partners, jouw gedrag. Dit doen we om de website te optimaliseren en om jou relevante advertenties te tonen die passen bij jouw voorkeuren.